telefon Mehmet Akpınar Kişisel Web Sayfasına Hoşgeldiniz

facebook 87390twitter

İman; Farkındalıktır

İman; dilin terennümüyle ve kalpten geçen temennilerle
oluşan bir durum değildir...

İman; tasdik ister, ispat ister, bilinç ister...
İman; sadece Allah’a yönelmeyi gerektirir...
İman; Allah’tan başka hüküm koyan, nizam vazeden bütün sistemleri reddetmeyi gerektirir...
İman; iki sevgiyi bir arada bulundurmaz...
Ya Allah’a iman edeceksin, ya da başka bir ilaha...
Hem Allah’a iman ederek, hem de başka sahte ilahlara
sevgi besleyerek, iman oluşmaz...
LÂ İLÂHE İLLALLÂH’IN ŞARTLARI:
İmam Vehb b. Münebbih’e soruldu. “Rasûlullah sallallâhu
aleyhi ve sellem: ‘Lâ İlâhe İllallâh cennetin anahtarıdır.’ buyurmamış mıdır? İmam şöyle cevap verdi: “Evet. Fakat dişsiz
anahtar olmaz. Dişsiz anahtar getirirsen açamazsın. Kapıyı
ancak dişli anahtar getirdiğin takdirde açarsın.”
Anahtarın dişlileri ise aşağıda zikredeceğimiz Lâ İlâhe
İllallâh’ın şartlarıdır:
1) Manasını Bilmek:
“Kim, Lâ İlâhe İllallâh’ın manâsını bilerek ölürse cennete
girer.” (Müslim)
2) Şüphesiz ve şeksiz manâsını kabul etmek...
Gecenin Kalbi 133
3) Bu kelimenin gerektirdiği manayı kalbiyle ve diliyle
kabul...
4) Hareketlerini, davranışlarını ve yaşantısını Lâ İlâhe İllallâh’ın manasına uygun düşecek şekilde düzenlemek...
5) İhlâslı Olmak:
“Kim de şu üç şey bulunursa imanın tatlılığını tatmış olur:
a) Allah ve Rasûlullâh kendisine her şeyden daha sevgili
olmak,
b) Bir kimseyi yalnız Allah için sevmek,
c) Allah onu küfürden kurtardıktan sonra, yine küfre
dönmekten ateşe atılacakmışcasına hoşlanmamak.” (Buhari,
Müslim)
TEVHIDI BOZAN DURUMLAR
İnsan, Müslümanım dediği, kelime-i tevhidi söylediği halde cehalet sebebiyle,-Allah muhafaza etsin- şirke düşebilir...
Günümüzde de sık görülen tevhidi bozan durumların
önemlileri şunlardır:
1) Allah’tan başkasına emretme, yasaklama, helal ve haram kılma, kanun koyma ve hâkimiyet hakkını verme gibi
haller tevhidi bozar. Allah’ın koyduğu hükümleri, ölçüleri bir
tarafa bırakarak hâkimiyeti herhangi bir şeye vermek mü’minin yapamayacağı şeydir. Bu konuda Allah Kur’an-ı Kerim’de
şöyle buyurmaktadır:
“Onlar, Allah’ı bırakıp bilginlerini, rahiplerini, Meryem’in
oğlu Mesih’i Rabler edindiler. Hâlbuki onlar da bir olan Allah’tan başkasına ibâdet etmekle emrolunmamışlardı. O, bunların eş tutageldikleri her şeyden münezzehtir.” (Tevbe/31)
2) Allah’tan ve Rasulünden geldiği kesinlikle sabit olan
haberlerin tümüne birden inanmamak, Kim Kur’an’ın hükümlerinden birini geçersiz sayıyor veya ona inanmıyorsa o
kişi Allah’a ortak koşmuş olur...
134 Mehmet Akpınar
“Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı
ediyorsunuz? Sizden bunu yapanların cezası, dünyada rezillikten başka bir şey değildir. Kıyamet günü ise, en şiddetli azaba
çarptırılacaktır. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir.” (Bakara/85)
3) Kâfirleri dost tanıyıp, Müslümanları sevmemek...
4) Allah’ın isim, sıfat ve fiillerinden herhangi birini inkâr
ederek veya başkasını bu hususlarda ortak görmek...
5) İbâdeti Allah’tan başkasına yapmak: “De ki şüphesiz
benim namazım, ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm yalnız âlemlerin Rabbi olan Allah içindir” (En’âm/162)
6) Allah’tan başkasına secde etmek, Allah’tan başkası
adına kurban kesmek, Allah’tan başkasına duâ etmek gibi fiiller tevhidi bozar.
7) Allah’ın indirdiği emirlerle hükmetmemek ve Allah ve
Rasûlü’nün hükmünü kabul etmemek.
8) Allah’tan başkasına tevekkül etmek.
“Mümin iseniz Allah’a tevekkül ediniz.” (Mâide/23)
9) Allah’tan başkasını, Allah’ı sever gibi severek dost
edinmek.
“Ümmetim adına en çok korktuğum şey Allah’a şirk koşmaktır. Ancak benim söylediğim onların güneşe, aya, putlara tapmaları değildir. Benim korktuğum şirk, Allah dışındaki
şeylerin hoşnutluğunu gözeterek ameller yapmaktır.” (Hadis)
Allah Teâlâ cümlemizi tevhidi, hakiki manada anlayıp
yaşayanlardan, bu vesileyle cennete girmeye hak kazananlardan eylesin. (Yukarıdaki maddeler, genç birikim dergisinden
iktibas edilmiştir.)
Selam ve dua ile...

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp